WSPÓLNOTA ¦WIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kadencja 2018/2019

Dusz­pa­sterz:
O. Ma­rian Ha­nu­sek OP

Li­der gru­py:
Mi­rek Orze­chow­ski
Ani­ma­tor mo­dli­twy:
Mag­da Rus­soc­ka

Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ewa Ró­że­wicz
Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ire­na Ro­man

Fi­nan­se:
Be­ata Se­ma­de­ni-Szlach­cic
In­ter­net oraz li­tur­gia:
Ma­rek Paw­lic­ki

Li­tur­gia:
Sła­wek Gu­tow­ski
Tro­ska o oso­by no­we we wspól­no­cie:
Wal­de­mar Mi­siak

Spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne:
Ja­dwi­ga Pa­na­siuk
Spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne:
Ja­dwi­ga Sa­twin

¦piew:
Mał­go­rza­ta Orze­chow­ska
¦piew:
Kry­sia Le­bie­dow­ska