WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Cykl spotkań

Głów­ne spo­tka­nie

Na­sze spo­tka­nia ma­ją cha­rak­ter otwar­ty i od­by­wa­ją się w piąt­ki. Roz­po­czy­na­my Mszą Świę­tą o go­dzi­nie 19:15, a koń­czy­my oko­ło 21:30. Pod ko­niec Mszy Świę­tej za­wsze jest nie­co cza­su na wspól­ne uwiel­bia­nie Bo­ga w mo­dli­twie spon­ta­nicz­nej. Dal­sza część spo­tka­nia to wspól­na mo­dli­twa uwiel­bie­nia, ró­ża­niec, Ko­ron­ka do Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go, ka­te­che­zy Oj­ców Do­mi­ni­ka­nów i świec­kich człon­ków wspól­no­ty, roz­wa­ża­nie Pi­sma Świę­te­go (ko­men­tarz Dusz­pa­ste­rza i dzie­le­nie się w gru­pach; zwy­kle bie­rze­my czy­ta­nie z Ewan­ge­lii przy­pa­da­ją­cej na da­ny dzień). W cza­sie spo­tkań z mo­dli­twą uwiel­bie­nia pod ko­niec dru­giej czę­ści jest czas na mo­dli­twę wspar­cia. Spo­tka­nie koń­czy­my dzie­le­niem się in­ten­cja­mi mo­dli­twy wza­jem­nej.

Re­ko­lek­cje

Dwa ra­zy w cią­gu ro­ku or­ga­ni­zu­je­my so­bot­nio-nie­dziel­ne, wy­jaz­do­we re­ko­lek­cje: w Ad­wen­cie i Wiel­kim Po­ście. Wszyst­kie na­sze re­ko­lek­cje, po­dob­nie, jak spo­tka­nia, są otwar­te, choć za­zwy­czaj od­by­wa­ją się w ka­me­ral­nych miej­scach. Co ja­kiś czas or­ga­ni­zu­je­my re­ko­lek­cje w ko­ście­le OO. Do­mi­ni­ka­nów na Fre­ta, skie­ro­wa­ne do naj­szer­szych krę­gów uczest­ni­ków. Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje pu­bli­ku­je­my w dzia­le Ak­tu­al­no­ści.

Spo­tka­nia w ra­mach Do­mi­ni­kań­skie­go Dusz­pa­ster­stwa Do­ro­słych

Na­sza wspól­no­ta jest czę­ścią Do­mi­ni­kań­skie­go Dusz­pa­ster­stwa Do­ro­słych, fo­rum sku­pia­ją­ce­go róż­ne gru­py i ini­cja­ty­wy dzia­ła­ją­ce przy klasz­to­rze Oj­ców Do­mi­ni­ka­nów na Fre­ta. W ra­mach dusz­pa­ster­stwa od­by­wa­ją się wspól­ne spo­tka­nia:
- w nie­dzie­lę Msza św. w ko­ście­le o godz. 18.00 oraz Nie­szpo­ry w Sa­li Pro­win­cjal­skiej lub Ka­pi­tu­la­rzu o godz. 19.20
Po­za tym raz w mie­sią­cu spo­ty­ka­my się we śro­dy na ad­o­ra­cji, Mszy św. oraz wspól­nej aga­pie. Szcze­gó­ły o tych co­mie­sięcz­nych spo­tka­niach pu­bli­ku­je­my w dzia­le Ak­tu­al­no­ści.

In­for­ma­cje na te­mat dzia­łal­no­ści dusz­pa­ster­stwa moż­na uzy­skać pod .