WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2016
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Adwentowe

2-4 grud­nia 2016

Uczest­ni­czy­li­śmy w re­ko­lek­cjach w Otwoc­ku, któ­re po­pro­wa­dził o. Nor­bert Oczkow­ski OP.