WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2016
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Spotkanie opłatkowe

8 stycz­nia 2016

Na spo­tka­niu piąt­ko­wym po Mszy św. dzie­li­li­śmy się opłat­kiem, skła­da­jąc so­bie ży­cze­nia. Za­koń­czy­li­śmy wspól­ną aga­pą.