WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2016
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Warszawskie Jerycho

4 kwiet­nia 2016

Po raz ko­lej­ny uczest­ni­czy­li­śmy w ini­cja­ty­wie nie­ustan­nej ad­o­ra­cji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przez 7 dni w in­ten­cji obro­ny ży­cia.