WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2016
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Pielgrzymka do Krakowa-Łagiewnik

21-22 ma­ja 2016

Z oka­zji Ro­ku Mi­ło­sier­dzia oraz 800-le­cia za­ko­nu Do­mi­ni­ka­nów od­wie­dzi­li­śmy Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach oraz ko­ściół p.w. Świę­tej Trój­cy.