WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2016
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wyjazd integracyjny

17-18 wrze­śnia 2016

W tym ro­ku w ra­mach wy­jaz­du in­te­gra­cyj­ne­go zwie­dzi­li­śmy cie­ka­we miej­sca Pod­la­sia: Ja­nów Pod­la­ski, Pra­tu­lin, Ko­deń, Ko­stom­ło­ty, Ja­błecz­ną, Bia­łą Pod­la­ską.