WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2015
Lista wydarzeńNastępne     

 Spotkanie opłatkowe

2 stycz­nia 2015

Na spo­tka­niu piąt­ko­wym, po Mszy św. skła­da­li­śmy so­bie ży­cze­nia, ła­miąc się opłat­kiem. Na za­koń­cze­nie by­ła aga­pa.