WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2015
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Adwentowe

4-6 grud­nia 2015

Uczest­ni­czy­li­śmy w re­ko­lek­cjach w Ko­był­ce, któ­re po­pro­wa­dził o. To­masz Mi­ko­łaj­ski OP.