WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2015
PoprzednieLista wydarzeń

 Stoisko z opłatkami i świecami

18 grud­nia 2010

W tym ro­ku po­sta­no­wi­li­śmy wes­przeć przy­go­to­wa­nia Klasz­to­ru do Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia or­ga­ni­zu­jąc sto­isko, na któ­rym moż­na by­ło za­opa­trzyć się w opła­tek i ku­pić świe­cę Ca­ri­tas.