WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2015
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Warszawskie Jerycho

19 i 25 mar­ca 2015

Uczest­ni­czy­li­śmy w ini­cja­ty­wie nie­ustan­nej ad­o­ra­cji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przez 7 dni w in­ten­cji obro­ny ży­cia.