WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2015
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Wielkopostne

20-21 mar­ca 2015

Re­ko­lek­cje od­by­ły się w Otwoc­ku w ośrod­ku re­ko­lek­cyj­nym Szensz­tac­kie­go In­sty­tu­tu Sióstr Ma­ryi. Re­ko­lek­cje po­pro­wa­dził o. Bar­tło­miej Wolsz­le­ger OP.