WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2015
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Triduum Paschalne

2-4 kwiet­nia 2015

Uczest­ni­czy­li­śmy w uro­czy­sto­ściach Tri­du­um Pas­chal­ne­go na Fre­ta. Po­ma­ga­li­śmy w roz­pro­wa­dza­niu śpiew­ni­ków na li­tur­gię.