WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2015
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Czuwanie Odnowy w Częstochowie

16 ma­ja 2015

Kil­ka osób z na­szej wspól­no­ty uczest­ni­czy­ło w Ogól­no­pol­skim Czu­wa­niu Od­no­wy w Du­chu Świę­tym w Czę­sto­cho­wie.