WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2015
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Pożegnanie o. Bartłomieja

26 czerw­ca 2015

Na spo­tka­niu piąt­ko­wym po­że­gna­li­śmy o. Bar­tło­mie­ja Wolsz­le­ge­ra, któ­ry opie­ko­wał się na­mi przez ostat­ni rok. Oj­ciec zo­stał prze­nie­sio­ny do klasz­to­ru w Ka­to­wi­cach.