WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2015
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Jezus na Stadionie

18 lip­ca 2015

Gru­pa osób z na­szej wspól­no­ty uczest­ni­czy­ła w jed­no­dnio­wych re­ko­lek­cjach na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym pro­wa­dzo­nych przez o. Joh­na Ba­sho­bo­rę.