WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2014
Lista wydarzeńNastępne     

 Spotkanie opłatkowe

3 stycz­nia 2014

Spo­tka­nie roz­po­czę­li­śmy tra­dy­cyj­nie Mszą św. a po­tem skła­da­li­śmy so­bie ży­cze­nia.