WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2014
PoprzednieLista wydarzeń

 Jarmark z Aniołami

20 grud­nia 2009

Jak co ro­ku, nasz Wspól­no­ta wspie­ra­ła Jar­mark z Anio­ła­mi, pro­wa­dząc sto­isko, na któ­rym moż­na by­ło ku­pić mię­dzy in­ny­mi świe­ce Ca­ri­tas. Ce­lem jar­mar­ku by­ło ze­bra­nie fun­du­szy na pra­ce wy­koń­cze­nio­we do­mu for­ma­cyj­ne­go Do­mi­ni­kań­skiej Wspól­no­ty Ro­dzi­na Mat­ki Bo­żej Bo­le­snej.

Re­la­cja TVN War­sza­wa (wy­wiad z o. An­drze­jem Po­ni­kow­skim OP)