WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2014
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Jubileusz 30-lecia

3-4 paź­dzier­ni­ka 2014

Uro­czy­ście ob­cho­dzi­li­śmy 30-le­cie po­wsta­nia na­szej wspól­no­ty. W pią­tek mo­dli­li­śmy się pod­czas Mszy św. w ko­ście­le na Fre­ta, a w so­bo­tę go­ściem ob­cho­dów w La­skach był bp. Jó­zef Gó­rzyń­ski.