WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2014
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wybory odpowiedzialnych

24 paź­dzier­ni­ka 2014

Oj­co­wie ogło­si­li skład no­we­go gro­na od­po­wie­dzial­nych w opar­ciu o wy­ni­ki gło­so­wa­nia do­rad­cze­go, któ­re od­by­ło się 17 paź­dzier­ni­ka.