WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2013
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Jarmark Dominikański

17-18 sierp­nia 2013

Jak co ro­ku na Fre­ta miał miej­sce Jar­mark, z któ­re­go do­chód prze­zna­czo­ny był na ce­le cha­ry­ta­tyw­ne. Kil­ka osób z na­szej wspól­no­ty za­an­ga­żo­wa­ło się po­przez upie­cze­nie ciast, ob­słu­gę sto­isk oraz warsz­ta­ty w Stre­fie Dziec­ka.