WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2013
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Wielkopostne

8-10 mar­ca 2013

Uczest­ni­czy­li­śmy w Re­ko­lek­cjach Wiel­ko­post­nych w Nie­po­ka­la­no­wie. Re­ko­lek­cje pro­wa­dził nasz dusz­pa­sterz o. Ma­rek Pień­kow­ski OP.

Od­wie­dzi­li­śmy też Mu­zeum św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be.