WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2013
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Warszawskie Jerycho

17 i 21 mar­ca 2013

Gru­pa osób z na­szej wspól­no­ty uczest­ni­czy­ła w ini­cja­ty­wie War­szaw­skie Je­ry­cho - ty­go­dnio­wej nie­ustan­nej ad­o­ra­cji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu w in­ten­cji obro­ny ży­cia.