WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2013
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Pielgrzymka do Ziemi Świętej

18-25 kwiet­nia 2013

Gru­pa osób z na­szej wspól­no­ty wzię­ła udział w piel­grzym­ce do Zie­mi Świę­tej zor­ga­ni­zo­wa­nej w ra­mach Do­mi­ni­kań­skie­go Dusz­pa­ster­stwa Do­ro­słych.