WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2013
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kongres Odnowy w Częstochowie

18 ma­ja 2013

Gru­pa osób z na­szej wspól­no­ty uczest­ni­czy­ła w Kon­gre­sie Od­no­wy w Du­chu Świę­tym, któ­ry od­by­wał się w Czę­sto­cho­wie.