WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2012
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Uroczystość św. Jacka

17 sierp­nia 2012

Uczest­ni­czy­li­śmy w ob­cho­dach uro­czy­sto­ści św. Jac­ka w ko­ście­le na Fre­ta.