WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2012
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wyjazd szlakiem cysterskim

22-23 wrze­śnia 2012

Na­sza wspól­no­ta zor­ga­ni­zo­wa­ła wy­ciecz­kę, któ­rej ce­lem by­ło po­zna­nie pierw­szych lo­ka­cji cy­ster­skich w Pol­sce. Od­wie­dzi­li­śmy Wą­chock i Ko­przyw­ni­cę. Na tra­sie zna­la­zło się też kil­ka sta­rych ko­ścio­łów ro­mań­skich. Wy­ciecz­kę za­koń­czy­li­śmy wi­zy­tą w ko­ście­le O.O. Do­mi­ni­ka­nów w San­do­mie­rzu.