WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2012
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Adwentowe

7-9 grud­nia 2012

Re­ko­lek­cje od­by­ły się w Ka­niach He­le­now­skich. Pro­wa­dzi­li je o. Prze­my­sław Cie­siel­ski OP oraz Ola i Mar­cin Sa­wic­cy.