WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2012
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Triduum Paschalne

5-7 kwiet­nia 2012

Uczest­ni­czy­li­śmy w uro­czy­sto­ściach Tri­du­um Pas­chal­ne­go po­dej­mu­jąc róż­ne po­słu­gi. Na­sza wspól­no­ta by­ła od­po­wie­dzial­na za roz­pro­wa­dze­nie śpiew­ni­ków na li­tur­gię. Wy­bra­ne oso­by z na­szej wspól­no­ty peł­ni­ły tak­że po­słu­gę lek­tor­ską.