WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2012
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wizytacja

20 kwiet­nia 2012

Na na­szym spo­tka­niu piąt­ko­wym go­ści­li­śmy asy­sten­ta Ge­ne­ra­ła Za­ko­nu Do­mi­ni­ka­nów o. Pra­kha­sha Lo­ha­le OP. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le Do­mi­ni­kań­skie­go Dusz­pa­ster­stwa Do­ro­słych.