WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2012
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Marsz Ewagelizacyjny

22 kwiet­nia 2012

Skrom­na re­pre­zen­ta­cja na­szej wspól­no­ty uczest­ni­czy­ła w Mar­szu Ewan­ge­li­za­cyj­nym zor­ga­ni­zo­wa­nym w ra­mach pro­jek­tu "Mi­sja Miast - Ewan­ge­li­za­cja War­sza­wy". W mar­szu bra­ły udział róż­ne gru­py i ru­chy Ko­ścio­ła War­szaw­skie­go.