WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2011
Lista wydarzeńNastępne     

 Spotkanie opłatkowe

8 stycz­nia 2011

Spo­tka­li­śmy się, aby tra­dy­cyj­nie po­dzie­lić się opłat­kiem i zło­żyć so­bie ży­cze­nia.