WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2011
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Grill 3D

16 czerw­ca 2011

Przez ca­ły rok uczest­ni­czy­li­śmy w róż­nych dzia­ła­niach po­dej­mo­wa­nych przez Dusz­pa­ster­stwo Do­ro­słych 3D - Szko­le wia­ry, Are­opa­gu, Ra­dzie 3D, a tak­że we wspól­nych Mszach Św. 3D za­koń­czy­ło cy­kle re­gu­lar­nych spo­tkań w tym ro­ku szkol­nym wspól­ną Mszą i gril­lem.