WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2011
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Jarmark Dominikański

13-15 sierp­nia 2011

Przez 3 dni w klasz­to­rze od­by­wał się Jar­mark Św. Jac­ka, na rzecz dzie­ci z Do­mu Mar­ci­na de Tor­res, pro­wa­dzo­ne­go przez Do­mi­ni­ka­nów w Fa­sto­wie na Ukra­inie. Za­sad­ni­czym ce­lem był za­kup szkol­nych wy­pra­wek dla dzie­ci, któ­ry­mi zaj­mu­ją się Oj­co­wie, ale dzię­ki hoj­no­ści od­wie­dza­ją­cych Jar­mark, oprócz te­go wy­star­czy­ło jesz­cze na za­kup je­dze­nia dla bez­dom­nych dzie­ci, któ­ry­mi opie­ku­je się dom w Fa­sto­wie.

Na­sza wspól­no­ta ak­tyw­nie włą­czy­ła się w przy­go­to­wa­nia. Mał­go­sia i jej ko­le­ga Sła­wek przy­go­to­wa­li pro­jekt jar­mar­ko­we­go ba­ne­ra, ulo­tek i pla­ka­tów. Na Jar­mar­ku by­li­śmy obec­ni na sto­isku z ce­ra­mi­ką i sto­isku in­for­ma­cyj­nym o Fa­sto­wie (z O. Ja­nem Piąt­kow­skim). Uczest­ni­czy­li­śmy w zbie­ra­niu lo­sów na fan­te­rię i moż­na nas by­ło po­tem spo­tkać na sto­isku. Oczy­wi­ście upie­kli­śmy cia­sta, a czę­stu­jąc ni­mi od­wie­dza­ją­cych Jar­mark zbie­ra­li­śmy ofia­ry na rzecz dzie­ci z Fa­sto­wa.

W cią­gu 3 dni, tak­że przy na­szym udzia­le, ze­bra­no 21 905 zł 70 gr oraz 17 eu­ro. Do­kład­ne in­for­ma­cje do­ty­czą­ce ze­bra­nych kwot oraz ich dal­szych lo­sów zna­leźć moż­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej Jar­mar­ku i blo­gu.