WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2011
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wyjazd do Lichenia

13-15 wrze­śnia 2011

W po­ło­wie wrze­śnia na­sza wspól­no­ta zor­ga­ni­zo­wa­ła wy­ciecz­kę, w któ­rej wzię­ło udział tak­że kil­ka osób z 3D. Wy­pra­wę roz­po­czę­li­śmy od Li­che­nia, gdzie zwie­dza­li­śmy ba­zy­li­kę i mu­zeum im. ks. Jó­ze­fa Ja­rzę­bow­skie­go. W Grą­bli­nie uczest­ni­czy­li­śmy w Mszy w ko­ście­le klasz­tor­nym sióstr anun­cja­tek. Na­stęp­nie od­wie­dzi­li­śmy ko­ściół ka­me­du­łów w Bie­ni­sze­wie. Tro­chę cza­su spę­dzi­li­śmy w Ko­ni­nie, a na ko­niec wy­pra­wy od­wie­dzi­li­śmy ro­mań­ską ba­zy­li­kę w Tu­mie pod Łę­czy­cą. Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem tej bar­dzo uda­nej wy­pra­wy był Mi­ras.