WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2011
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kolędowanie

22 stycz­nia 2011

Jak co ro­ku wspól­nie śpie­wa­li­śmy ko­lę­dy w go­ścin­nym do­mu Be­at­ki, któ­ra jak zwy­kle upie­kła mnó­stwo prze­pysz­nych ciast.