WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2011
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Odwiedziny o. Stanisława Gurgula

4 lu­te­go 2011

Na na­szym piąt­ko­wym spo­tka­niu mo­dlił się z na­mi i Mszę od­pra­wił O. Sta­ni­sław Gur­gul, opie­kun Ado­nai w ro­ku 1998. Przez wie­le lat pra­co­wał na mi­sjach w Ka­me­ru­nie. Je­go pra­cę upa­mięt­nił mię­dzy in­ny­mi Ry­szard Ka­pu­ściń­ski w "He­ba­nie" ("Le­ni­wa rze­ka"). Na ra­zie Oj­ciec jest w klasz­to­rze na Słu­że­wiu.