WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2011
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje wielkopostne

5-7 mar­ca 2011

W tym ro­ku re­ko­lek­cje wiel­ko­post­ne gło­sił dla na­szej wspól­no­ty o. Mi­chał Adam­ski OP. Te­mat re­ko­lek­cji: "Pas­cha z Je­zu­sem".