WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2011
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Triduum Paschalne

21-23 kwiet­nia 2011

Na­sza wspól­no­ta włą­czy­ła się w uro­czy­sto­ści Tru­du­um Pas­chal­ne­go. Przy­go­to­wa­li­śmy śpiew­ni­ki na po­szcze­gól­ne dni i roz­da­wa­li­śmy je każ­de­go dnia przed uro­czy­sto­ścia­mi. Po­słu­gi­wa­li­śmy ja­ko lek­to­rzy.