WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2011
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Śluby wieczyste brata Macieja

11 ma­ja 2011

Na­sza wspól­no­ta świę­to­wa­ła zło­że­nie ślu­bów wie­czy­stych przez za­przy­jaź­nio­ne­go z na­mi bra­ta Ma­cie­ja. Dzię­ku­je­my Au­to­ro­wi zdjęć za zgo­dę na ich umiesz­cze­nie w na­szej kro­ni­ce.