WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2011
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Instalacja nowego przeora

22 ma­ja 2011

Z ogrom­ną ra­do­ścią uczest­ni­czy­li­śmy we Mszy Św., któ­ra zo­sta­ła od­pra­wio­na po in­sta­la­cji O. Mi­cha­ła Adam­skie­go na no­we­go prze­ora klasz­to­ru na Fre­ta.