WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2010
Lista wydarzeńNastępne     

 Spotkanie opłatkowe

9 stycz­nia 2010

Jak co ro­ku, Wspól­no­ta ze­bra­ła się na spo­tka­niu, pod­czas któ­re­go dzie­li­li­śmy się opłat­kiem, skła­da­li­śmy so­bie ży­cze­nia i śpie­wa­li­śmy ko­lę­dy. Roz­po­czę­li­śmy od Mszy Św., a po­tem trwa­ła aga­pa...