WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2010
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Adwentowe

4-6 grud­nia 2010

Re­ko­lek­cje gło­sił o. Ja­kub Gon­ciarz OP, któ­ry był dusz­pa­ste­rzem Ado­nai w la­tach 1998 – 2003, a obec­nie pra­cu­je we Lwo­wie.

Pierw­sza ka­te­che­za od­by­ła się pod­czas spo­tka­nia piąt­ko­we­go, a dal­szy ciąg re­ko­lek­cji - 4 i 5 grud­nia, w do­mu re­ko­lek­cyj­nym w Ka­niach He­le­now­skich.