WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2010
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wybory odpowiedzialnych

24 wrze­śnia 2010

Te­go dnia od­by­ło się gło­so­wa­nie w spra­wie no­wych od­po­wie­dzial­nych. Na jed­nym z ko­lej­nych spo­tkań o. Da­rek ogło­sił de­cy­zję w spra­wie no­we­go po­dzia­łu funk­cji.

Od­po­wie­dzial­ni ka­den­cja 2010/2011