WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2010
PoprzednieLista wydarzeń

 Msza 3D

17 li­sto­pa­da 2010

Roz­po­czę­ło swo­ją dzia­łal­ność Dusz­pa­ster­stwo Do­ro­słych przy klasz­to­rze na Fre­ta. 17 li­sto­pa­da spo­tka­li­śmy się na pierw­szej wspól­nej Mszy. Ado­nai ak­tyw­nie włą­czy­ło się w dzia­ła­nia 3D.