WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2010
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kolędowanie

23 stycz­nia 2010

Jak co ro­ku, Be­at­ka za­pro­si­ła Wspól­no­tę do swo­je­go nie­zwy­kle go­ścin­ne­go do­mu, gdzie ra­zem śpie­wa­li­śmy ko­lę­dy.