WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2010
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 O. Norbert wyjeżdża do Wrocławia

19 lu­te­go 2010

O. Nor­bert Oczkow­ski zo­stał prze­nie­sio­ny do klasz­to­ru we Wro­cła­wiu. 19 lu­te­go po­że­gna­li­śmy go, ale wie­my już, że po­pro­wa­dzi dla nas re­ko­lek­cje wiel­ko­post­ne i ma­my na­dzie­ję, że bę­dzie od­wie­dzał na­szą Wspól­no­tę.