WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2010
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Wielkopostne

5-7 mar­ca 2010

Pierw­sza ka­te­che­za od­by­ła się pod­czas spo­tka­nia piąt­ko­we­go, 5 mar­ca. Na dal­szy ciąg re­ko­lek­cji, 6 i 7 mar­ca, wy­je­cha­li­śmy do do­mu re­ko­lek­cy­je­go w Ka­niach He­le­now­skich. Re­ko­lek­cje gło­sił o. Nor­bert Oczkow­ski OP. Te­mat: Kim po­wi­nien być chrze­ści­jań­ski li­der?

Re­ko­lek­cje w znacz­nej czę­ści od­by­wa­ły się ci­szy.