WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2010
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Triduum Paschalne

Kwie­cień 2010

Na­sza Wspól­no­ta ak­tyw­nie uczest­ni­czy­ła w Tri­du­um Pas­chal­nym. Po­słu­gi­wa­li­śmy mię­dzy in­ny­mi ja­ko lek­to­rzy.