WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2010
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Grill Duszpasterstwa Dorosłych

16 czerw­ca 2010

W klasz­to­rze na Fre­ta po­wsta­je idea stwo­rze­nia Dusz­pa­ster­stwa Do­ro­słych, plat­for­ma współ­pra­cy wszyst­kich post-aka­de­mic­kich wspól­not dzia­ła­ją­cych przy klasz­to­rze na Fre­ta. Wstęp­ne spo­tka­nie zo­sta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne w for­mie gril­la.